SXSW

ทำไมเราถึงควรออกไปโลกกว้างลงทุนไปต่างประเทศ​ไปฟังงานสัมมนาดีๆ 

ใครที่อยากจะกลายเป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม การออกไปแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ไม่ใช่รอความรู้นั้นคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำงานในปัจจุบัน 

Recent posts

Popular categories