Behaviour

แยกตัวตนของ Users/Target Group ด้วย โมเดลจิตวิทยา Big 5

ด้วยความเข้าใจ Personality แบบนี้จะทำให้สามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ในเชิงลึกขึ้นอย่างมาก และจะทำให้สามารถจัดการ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เชิงลึกขึ้น

Recent posts

Popular categories